Образец кредитного договора в банках Украины

Содержание

Образец кредитного договораПредоставляем Вашему вниманию типичный оьразец кредитного договора в банках Украины.


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ___

м.                                                                                                      «____»________ 200__ року

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України - Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк (скорочено: ВАТ «Банк»), надалі за текстом - Кредитодавець”, в особі ___________________________________________________________,

(ПІБ представника)

який (а) діє на підставі ____________________________________   _________________________

(зазначити документ, з якого випливають повноваження представника

та

СТОРОНА 2. Юридична особа за законодавством України –_____________________________,

                                                                                                                                           (Найменування юридичної особи)

надалі за текстом – “Позичальник”, в особі _____________________  ______________________,

                                                                                                                 ( ПІБ представника)

який діє на підставі ___________________________________________ _____________________,

                                              (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника)

 

надалі за текстом разом - Сторони, кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

 

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      Кредитодавець надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти, надалі за текстом - "Кредит", на умовах, визначених цим Договором та Додатковими угодами до нього, що складають невід`ємну частину Договору.

1.1.1.      Кредит надається в сумі ________________ (___________) (вказати валюту Кредиту; якщо Кредит надається не в національній валюті України – також зазначити еквівалент суми Кредиту в національній валюті України за курсом гривні до валюти Кредиту, встановленим на день підписання цього Договору ).

1.1.2.      Термін  остаточного повернення Кредиту «___»________ 20___ року включно.

1.1.3.      Процентна ставка за користування Кредитом___(_______) процентів річних.

1.1.4.      Надання Кредиту буде здійснюватися в повному обсязі або окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо - "Транш", а у сукупності - "Транші".

1.1.5.      Кожна наступна видача Траншу здійснюється в межах вільного залишку суми Кредиту, визначеної в п. 1.1.1. цього Договору. Надання Кредиту здійснюється на підставі письмового повідомлення Позичальником Кредитодавця про свій намір отримати черговий Транш Кредиту із зазначенням його суми та терміну користування не пізніше, ніж за 3 (три) банківських дня до бажаної дати отримання Кредиту, за умови укладення Додаткової угоди відповідно до п.2.5. цього Договору.

1.2.      Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: __________________.

1.3.      В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат виступає ____________________________________________________.

(застава / порука / застава та порука/іпотека).

1.3.1.      В забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором Позичальник зобов'язується в __ (_________) строк з моменту його підписання укласти з Кредитодавцем договір (договори) застави/іпотеки особисто або забезпечити їх укладання між Кредитодавцем та майновим поручителем. Кредитодавець не надає Позичальнику Кредит до укладення договору застави/поруки/іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим договором.

1.3.2.      Умови передачі майна в заставу та звернення стягнення на заставлене майно регулюються нормами чинного законодавства України і відповідним договором застави/поруки/іпотеки.

1.4.      Позичальник гарантує, що для укладання цього Договору він має всі належні повноваження та дозволи органів управління Позичальника.

1.5.      Позичальник гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Кредитодавця.

1.6.            Позичальник сплачує на користь Кредитодавця наступні комісії:

_________________________________________________________________________.

(зазначити суми комісій, дати їх сплати  та призначення цих комісій)

 

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1.               Кредитодавець відкриває позичковий рахунок № ________________ МФО ____ в _______ ВАТ «Банк», на якому буде враховуватися Кредит, наданий за цим Договором, погашення та дострокове погашення, якщо таке буде, цього Кредиту. Такий позичковий рахунок є для Позичальника остаточним і обов'язковим для обліку руху сум, які Позичальник повинен повернути Кредитодавцю.

2.2.               Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2. цього Договору, проводиться шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку  № _______________ в _______ ВАТ «Банк», МФО ______ на поточний рахунок Позичальника № ________ в _______ ВАТ «ВіЕйБі Банк», МФО ______ або по контрактах, що кредитуються.

2.3.               Повернення Кредиту здійснюється наступним чином:

_________________________________________________________________________

(на визначену дату / згідно з нижченаведеним графіком / частинами на чітко встановлені дати).

2.4.               Моментом (днем) надання Траншу вважається день перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, визначені в п. 2.2. цього Договору, в сумі відповідного Траншу.

2.5.               Надання кожного Траншу оформляється Додатковою угодою, в якій встановлюється сума Траншу та строк його використання.. При  цьому, термін остаточного повернення будь-якого Траншу не може бути пізніше, ніж термін, вказаний у підпункті 1.1.2. цього Договору. .

2.6.               Платежі згідно з п.п. 1.6., 2.8., 4.1. – 4.4. та 4.6. цього Договору вважаються здійсненими в установлений строк, якщо їх сума в повному розмірі надійшла на рахунок №2909________ в _____ ВАТ «Банк», МФО _____ в день, вказаний у п.п. 1.6., 2.8., 4.1. – 4.4. та 4.6. цього Договору. Якщо цей день не є банківським днем, то платіж повинен бути здійснений не пізніше наступного банківського дня.

Платежі згідно з п. 1.1.2 та п.2.3. цього Договору вважаються здійсненими в установлений строк, якщо їх сума в повному розмірі надійшла на позичковий рахунок № _______________ в _______ ВАТ «ВіЕйБі Банк», МФО ______ ___ в день, що зазначено у п. 1.1.2 та п. 2.3. Якщо цей день не є банківським днем, то платіж повинен бути здійснений не пізніше наступного банківського дня.

2.7.               Проценти за користування Кредитом/Траншем нараховуються Банком наступним чином:

2.7.1.      Проценти за користування Траншем нараховуються з дня перерахування коштів з позичкового рахунку Позичальника до моменту фактичного повернення Траншу (в тому числі і за період прострочення погашення Траншу).

2.7.2.      Проценти за користування Траншем нараховуються виходячи з розміру процентної ставки, встановленої згідно п. 1.1.3. цього Договору.

2.7.3.      Проценти за користування Траншем нараховуються щомісячно за поточний календарний місяць.

2.7.4.      Проценти за користування Траншем нараховуються на суму щоденного фактичного залишку заборгованості за Траншем.

2.7.5.      Проценти за користування Траншем нараховуються виходячи із умови, що до розрахунку приймається календарна кількості днів в році (або 360 днів в році – для кредиту у іноземній валюті) та календарна кількості днів у місяці.

2.7.6.      Проценти за користування Траншем нараховуються у валюті Кредиту.

2.7.7.      Проценти за користування Траншем нараховуються виходячи із умови, що враховується перший день зарахування Траншу на поточний рахунок Позичальника та/або перерахування Траншу по контрактах, що кредитуються, і не враховується останній день терміну користування Кредитом/Траншем.

2.8.               Проценти за користування Кредитом/Траншем сплачуються наступним чином:

2.8.1.      Проценти, нараховані за місяць відповідно до пункту 2.7 цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплачувати щомісяця, не пізніше 03 календарного числа місяця, наступного за тим, за який вони нараховані.

2.8.2.      Проценти, нараховані за місяць, в якому відповідно до пункту 1.1.2 цього Договору закінчується термін користування Кредитом, повинні бути сплачені не пізніше такого дня.

У випадку дострокового припинення дії цього Договору, Позичальник зобов’язаний в день такого дострокового припинення дії цього Договору сплатити Банку проценти, нараховані за місяць, в якому достроково припиняється дія цього Договору.

Нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день настання терміну остаточного повернення Кредиту, зазначеного у п.1.1.2 цього Договору, а у випадку, якщо Позичальник не поверне загальну заборгованість за Кредитом в такий день -  то нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день фактичного повернення загальної заборгованості за Кредитом.

2.8.3.      Проценти за користування Траншем сплачуються на рахунок, що вказано у п. 2.6. цього Договору.

2.9.               У разі наявності простроченої заборгованості за Кредитом та несплачених процентів за його використання, кошти, в першу чергу, спрямовуються на сплату прострочених процентів за користування Кредитом.

2.10.      У разі зміни процентних ставок на кредитному ринку України, в тому числі внаслідок прийняття компетентними державними органами України законів або підзаконних нормативних актів, що прямо або опосередковано впливають на стан кредитного ринку України, а також за рішеннями Правління або Комітету управління активами та пасивами  Кредитодавця, останній має право ініціювати зміну розміру процентної ставки за користування Кредитом.

2.10.1.  Про зміну розміру процентної ставки за користування Кредитом, Кредитодавець зобов'язаний повідомити Позичальника листом з повідомленням на адресу, що вказана в статті 8 цього Договору, або на іншу письмово повідомлену Позичальником адресу, не пізніше ніж за 10 (десять) банківських днів до дати початку її застосування, а також надати для укладення проект відповідної додаткової угоди до кредитного договору. Десятиденний термін починає спливати з дати відправлення Кредитодавцем повідомлення про зміну розміру процентної ставки за користування кредитом Позичальникові. 

2.10.2.  У випадку, якщо Позичальник не погодиться із запропонованим Кредитодавцем розміром процентної ставки, він зобов'язаний протягом 10 (десяти) банківських днів з дати відправлення Кредитодавцем повідомлення про зміну розміру процентної ставки за користування Кредитом, повернути Кредитодавцю існуючу заборгованість за Кредитом, сплатити нараховані проценти, комісії, можливі штрафні санкції в повному обсязі та інші платежі за цим Договором. Після сплати Позичальником зазначених сум, дія цього Договору вважається припиненою і Сторони погоджуються з тим, що в такому випадку укладення угоди  про  припинення  цього Договору не потрібно.

2.10.3.  Сторони погодили наступний порядок зміни розміру процентної ставки за Кредитом. Позичальник, отримавши повідомлення Кредитодавця про зміну розміру процентної ставки за користування Кредитом, підписує додаткову угоду до Кредитного договору та направляє її на адресу Кредитодавця, зазначену в статті 8 цього Договору. У випадку, якщо Позичальник протягом 10 (десяти) банківських днів з дати відправлення Кредитодавцем повідомлення про зміну розміру процентної ставки за користування Кредитом не здійснив дій, передбачених підпунктом 2.10.2. цього пункту, новий розмір процентної ставки за користування Кредитом  вважається таким, що погоджений із Позичальником.  Новий розмір процентної ставки за користування Кредитом нараховується з дня, наступного за днем закінчення десятиденного строку після відправлення Кредитодавцем  відповідного повідомлення Позичальнику.   Кредитодавець зберігає в кредитній справі Позичальника копію повідомлення про зміну розміру процентної ставки за користування кредитом та оригінал документу, який підтверджує факт відправлення повідомлення Позичальнику.

2.11.           Кредитодавець має право призупинити надання Траншів/Кредиту та вимагати дострокового погашення заборгованості за цим Договором у повному обсязі у разі:

2.11.1.  наявності простроченої протягом більше 5 (п'яти ) банківських днів заборгованості за Траншами/Кредитом, нарахованими процентами та комісіями, передбаченими цим Договором;

2.11.2.  погіршення фінансового стану Позичальника, в тому числі внаслідок:

-                     виникнення або збільшення збитків за останній звітний період більш ніж на 20 (Двадцять) процентів;

-                     перенесення Кредиту до групи з більш високим рівнем ризику в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами НБУ;

-                     зменшення грошових надходжень на поточний/поточні рахунок/рахунки Позичальника, визначений/визначені в п. 3.3.4. цього Договору, за місяць, що минув, більш як на 20 (двадцять) процентів порівняно з середньомісячними надходженнями за шість місяців, що передували дню видачі Траншу/Кредиту;

2.11.3.  невиконання або неналежного виконання умов цього Договору та/або невиконання/неналежного виконання умов договору застави/поруки/іпотеки особою, яка надала забезпечення, припинення дії або визнання недійсними договорів застави/поруки/іпотеки, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за цим Договором;;

2.11.4.  зниження ринкової вартості предмету забезпечення та ненадання Позичальником додаткового забезпечення (не проведення заміни) протягом 10 (десяти) банківських днів від дати отримання відповідної вимоги Кредитодавця, або якщо запропоноване забезпечення не влаштовує Кредитодавця;

2.11.5.  виявлення нецільового використання виданих Траншів;

2.11.6.  якщо вільний залишок суми Кредиту, визначеної п. 1.1.1. цього Договору, є меншим за суму Траншу, що має намір отримати Позичальник;

2.11.7.  у разі невиконання пункту 3.3.11. цього Договору на будь-яку дату дії Договору та/або будь-якої з умов цього Договору.

2.11.8.  прийняття судовими або будь-якими іншими державними органами рішень про стягнення заборгованості з майна Позичальника, накладення арешту на майно, обмеження його діяльності, анулювання або призупинення дії ліцензій, дозволів, застосування санкцій майнового або адміністративного характеру, тощо, що може будь-яким чином вплинути на господарську діяльність Позичальника та про що стало відомо Кредитодавцю. 

2.12.           Поновлення кредитування за цим Договором можливе лише після усунення Позичальником обставин, визначених п. 2.11. цього Договору.

2.13.           Погашення заборгованості Позичальника за цим Договором здійснюється в наступній черговості:

-                     прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

-                     строкова заборгованість за нарахованими процентами;

-                     комісії;

-                     прострочена заборгованість за Кредитом;

-                     строкова заборгованість за Кредитом;

-                     пеня за порушення строків повернення Кредиту та сплати процентів;

-                     штрафи.

 

2.14.        Позичальник доручає Кредитодавцю, а Кредитодавець має право на підставі цього доручення здійснювати договірне списання з поточного рахунку Позичальника № ____________________ в _______________філії ВАТ «Банк» та з будь-якого іншого рахунку Позичальника, відкритого в ВАТ «Банк», грошових коштів в сумі заборгованості Позичальника за цим Договором, враховуючи прострочену заборгованість за нарахованими процентами, строкову заборгованість за нарахованими процентами, прострочену заборгованість за Кредитом, строкову заборгованість за Кредитом, пеню, штрафи та інші платежі, що мають сплачуватись згідно з цим договором та договором застави/іпотеки/поруки. Право на договірне списання виникає у Кредитодавця у випадках, передбачених в п.2.11. цього Договору, а також з дня, наступного за останнім днем строку, протягом якого Позичальник зобов’язаний виконати будь-яке грошове зобов’язання за цим Договором.

 

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1.      Кредитодавець зобов’язаний:

3.1.1.      надати Позичальнику Кредит/Транш на підставі письмової заяви Позичальника в сумі, попередньо погодженій з Кредитодавцем після відкриття Позичальником поточного рахунку в ВАТ «Банк»та укладення договору застави/поруки/іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим договором. Надання Траншів/ Кредиту здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання письмової заяви від Позичальника. Додаткова угода про надання Траншу з урахуванням положень п.2.5. укладається Сторонами не пізніше, ніж на третій банківський день після надання Позичальником до Банку відповідної заяви.

3.1.2.      завчасно повідомляти Позичальника про намір змінити розмір процентної ставки за користування Кредитом;

3.1.3.      надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання цього Договору;

3.1.4.      забезпечити зберігання банківської таємниці в порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3.2.      Кредитодавець має право:

3.2.1.      проводити перевірки цільового використання Кредиту та фінансового стану Позичальника на підставі фінансово-бухгалтерських, в тому числі первинних документів Позичальника шляхом:

-                     здійснення аналізу та перевірки достовірності первинних документів, що підтверджують цільове використання Кредиту;

-                     здійснення перевірки наявності майна, для придбання якого був наданий Кредит, за місцем знаходження такого майна;

-                     здійснення аналізу бухгалтерської та фінансової звітності Позичальника.

3.2.2.      самостійно визначати доцільність та строки проведення перевірок, зазначених в п. 3.2.1. цього Договору;

3.2.3.      у разі погіршення фінансового стану Позичальника, який визначається за методикою Кредитодавця, та настання обставин, визначених п. 2.11. цього Договору, вимагати проведення повної або часткової заміни забезпечення та/або надання Позичальником або третьою особою додаткового забезпечення;

3.2.4.      вимагати повернення Кредиту, сплати процентів, комісій та можливих штрафних санкцій, у разі невиконання Позичальником вимог п. п. 3.2.3. цього Договору;

3.2.5.      у разі несвоєчасного погашення заборгованості за Кредитом у випадках, передбачених цим Договором, несвоєчасної сплати процентів та комісій, які передбачені цим Договором, здійснити договірне списання коштів згідно із п. 2.14. цього Договору.

3.2.6.      у разі неповернення Позичальником Траншів в строк, обумовлений цим Договором, або неналежного виконання інших умов цього Договору, направити відповідну інформацію до єдиної інформаційної системи "Реєстр позичальників" Національного банку України;

3.2.7.      звернути стягнення на предмет застави у разі неповернення Позичальником Кредиту в обумовлений цим Договором строк, несплати процентів, комісій, штрафних санкцій згідно з умовами цього Договору;

3.2.8.      вимагати дострокового погашення Кредиту, процентів за його використання та можливих штрафних санкцій в разі зняття обтяження із забезпечення.

3.2.9.      одержати відшкодування з іншого майна Позичальника, що не виступає предметом застави, для погашення в повному обсязі майнових вимог Кредитодавця;

3.2.10.  відмовити Позичальнику в наданні Кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання його банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Кредит своєчасно не буде повернений;

3.2.11.  відмовити Позичальнику в наданні Кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення Позичальником обов`язку цільового використання Кредиту, зокрема, відмовитися від подальшого кредитування Позичальника за цим Договором.

3.3.      Позичальник зобов'язаний:

3.3.1.  на момент укладення цього Договору надати Кредитодавцю всі документи, необхідні для відкриття позичкового рахунку згідно з вимогами Національного банку та Кредитодавця;

3.3.2.  забезпечити Кредитодавця всіма необхідними документами для здійснення ним дій, передбачених п.3.2.1. цього Договору;

3.3.3.  повернути Кредит відповідно до умов п.п.1.1.2., 2.3. цього Договору зі сплатою процентів за фактичний строк користування та сплатою штрафних санкцій при порушенні умов Договору;

3.3.4.  проводити через поточний рахунок № __________________ в ВАТ «Банк», не менше 90 (дев`яноста) процентів всіх своїх розрахунків;

3.3.5.  сплачувати Кредитодавцю проценти та комісії на умовах, визначених цим Договором;

3.3.6.  на вимогу Кредитодавця достроково повернути наявну заборгованість за Кредитом та сплатити проценти за його користування, комісії, можливі штрафні санкції у випадках, визначених п.п. 2.10., 5.2.  цього Договору;

3.3.7.  суворо дотримуватись положень цього Договору;

3.3.8.  протягом дії цього Договору, без попереднього письмового погодження з  Кредитодавцем:

-            не отримувати кредити в інших установах;

-            не здійснювати випуск/аваль/акцепт векселів, а також інших боргових зобов'язань;

-            не надавати гарантій та порук;

-            не здійснювати переведення активів (не відчужувати частки у статутних фондах господарських товариств, інших підприємств третім особам та/або не здійснювати заходів, спрямованих на зменшення участі у господарських товариствах, інших юридичних особах), в тому числі шляхом створення/вступу до існуючих/збільшення статутних фондів підприємств, установ та організацій, їх об'єднань;

-            не обтяжувати своє майно будь-якими зобов'язаннями;

-            не змінювати власні реквізити в угодах, які пов'язані з наданням та забезпеченням  Кредиту.

-            не приймати рішень про зміни в складі учасників, реорганізацію, тощо.

3.3.8.1. Порушення Позичальником будь-якого з положень, передбачених п. 3.3.8. цього Договору вважається діями, спрямованими на порушення забезпеченості за Кредитом та Кредитодавець має право застосувати заходи, передбачені п.2.11. цього Договору.

3.3.9.  письмово інформувати Кредитодавця про внесення змін до умов угод, що пов'язані з наданим Кредитом, протягом 5 (п'яти) банківських днів після їх внесення;

3.3.10.  повідомити Кредитодавця протягом 3 (трьох) банківських днів від дати отримання відповідних відомостей про претензії та позови з боку третіх осіб до Позичальника, якщо їх сума перевищує 10 (десять) процентів від суми Кредиту, що визначена  п. 1.1.1. цього Договору, з наданням за вимогою Кредитодавця всіх необхідних документів;

3.3.11.  до дати отримання Кредиту надати Кредитодавцю забезпечення в розмірі оціночною вартістю не менше 200% (двісті процентів) від суми Кредиту, процентів та інших обов'язкових платежів за Кредитом. Забезпечення оціночною вартістю 200% (двісті процентів) від загальної суми Кредиту повинно підтримуватися протягом всього строку дії цього Договору;

3.3.12.  протягом дії цього Договору надавати Кредитодавцю щоквартально, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа першого місяця кварталу, наступного за звітним, належним чином засвідчені:

-                     бухгалтерський баланс (форма 1);

-                     звіт про фінансові результати (форма 2);

-                     розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості за встановленою Кредитодавцем формою.

3.3.13.  надавати за вимогою Кредитодавця в строк не пізніше 2 (двох) банківських днів від дати отримання відповідної вимоги такі документи:

-                     довідку про рух коштів за поточними рахунками в розрізі банків;

-                     довідку про заборгованість по отриманих кредитах;

-                     довідку органу державної податкової служби України про наявність або відсутність заборгованості по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів);

-                     звіт про рух грошових коштів (форма 3);

-                     звіт про власний капітал (форма 4) ;

-                     примітки до річної звітності(форма №5).

3.3.14.  не здійснювати будь-яких дій щодо зниження вартості забезпечення за цим Договором, не обтяжувати його іншими зобов'язаннями протягом дії цього Договору, а також надавати Кредитодавцю можливість здійснення перевірки їх дійсності та грошової оцінки;

3.3.15.  на вимогу Кредитодавця надати інформацію щодо цільового використання Кредиту разом з усіма первинними документами, а також надати можливість перевірити їх достовірність;

3.3.16.  у разі прийняття господарським судом ухвали щодо порушення справи про банкрутство Позичальника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня її отримання письмово повідомити про це Кредитодавця;

3.3.17.  протягом 2 (двох) банківських днів від дати отримання відповідної вимоги Кредитодавця надати представникам Кредитодавця можливість ознайомитися з будь-якими фінансово-бухгалтерськими документами, які, на думку Кредитодавця, можуть вплинути на своєчасне повернення Кредиту та виконання Позичальником своїх обов'язків, а також з наявністю та станом збереження заставленого майна, зокрема, за місцем знаходження документів та майна. Зазначене знайомство з документами має відбуватись у зручний для Позичальника спосіб;

3.3.18.  протягом 3 (трьох) банківських днів з дня внесення змін до установчих документів Позичальника, надати копії відповідних документів, а також повідомити Кредитодавця про зміну місцезнаходження, номерів телефонів та складу керівних осіб Позичальника.

3.3.19.  в період дії цього Договору допускати представників Кредитодавця до участі (без права голосування) на загальних зборах учасників (акціонерів) Позичальника, засіданнях інших колегіальних органів управління Позичальника, письмово повідомивши Кредитодавця за  10 (десять) календарних днів про дату та місце їх проведення. Порушення обов’язку, передбаченого цим пунктом, вважається дією, спрямованою на порушення забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором.

Дія цього пункту Договору поширюється на випадки, коли вказані вище органи управління Позичальника збираються для прийняття рішень, пов’язаних з діями, вказаними у п.3.3.8.

3.4.      Позичальник має право:

3.4.1.      не пізніше ніж за 3 (три) банківських дня до дати отримання Траншу/Кредиту звернутись до Кредитодавця з відповідним листом.

Позичальник має право відмовитись від отримання заявленого Траншу, попередньо повідомивши про це Кредитодавця не пізніше, ніж за 1(один) банківський день. При порушенні умов даного пункту Договору Позичальник протягом 2 (двох) банківських днів з дати відмови в отриманні заявленого Траншу/Кредиту сплачує на користь Кредитодавця  штраф в розмірі 0,05 процентів від суми Траншу/Кредиту, від отримання якого відмовився Позичальник, за реквізитами, вказаними Кредитодавцем (у гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України на дату сплати).

При несплаті Позичальником вищевказаного штрафу, він доручає Кредитодавцю самостійно списати його з поточного рахунку Позичальника в порядку договірного списання.

3.4.2.      до настання кінцевого терміну повернення заборгованості за Кредитом, визначеного в п.п. 1.1.2. цього Договору, здійснювати повне або часткове погашення Кредиту, попередивши письмово Кредитодавця про свій намір не пізніше, як за 5 (п'ять) банківських днів до дати погашення.

У випадку, коли після повідомлення про дострокове повернення Кредиту, Позичальник не виконав взяті на себе зобов'язання, Кредитодавець має право вважати це невиконання невчасним виконанням зобов’язання по поверненню Кредиту і до Позичальника застосовуються штрафні санкції згідно з п.4.3. цього Договору, при цьому прострочення враховується з того моменту, коли за умовами даного пункту Позичальник взяв на себе зобов'язання повернути Кредит;

3.4.3.      звернутися до Кредитодавця з клопотанням про зміну розміру процентної ставки у зв'язку зі зміною вартості кредитних ресурсів на ринку позичкового капіталу;

3.4.4.      звернутися до Кредитодавця з клопотанням про перегляд графіку погашення Кредиту у разі виникнення фінансових або інших труднощів, що виникли з незалежних від Позичальника причин.

СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.            У разі порушення Позичальником умов цільового використання Кредиту - Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф у розмірі 25 (двадцять п'ять) процентів від суми Кредиту, використаного не за цільовим призначенням, за реквізитами та у день, вказаними Кредитодавцем.

4.2.            При достроковому, не узгодженому з Кредитодавцем, поверненні Кредиту Позичальник виплачує Кредитодавцю додатково штраф у розмірі 50% (п'ятдесят процентів) від суми недоотриманих Кредитодавцем процентів за користування Кредитом за реквізитами та у день, вказаними Кредитодавцем.

4.3.            У разі несвоєчасного погашення Кредиту, сплати процентів та комісій, визначених цим Договором, Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню в національній валюті України  в розмірі подвійної процентної ставки, визначеної в п.1.1.3 цього Договору, від суми відповідного непогашеного платежу за кожний день прострочення виконання, за реквізитами та у день, вказаними Кредитодавцем.

4.4.            У разі порушення Позичальником вимог п.п.3.3.3. - 3.3.18. цього Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 5 (п'ять) процентів від суми Кредиту, визначеної в п.1.1.1. цього Договору, за кожний випадок порушення за реквізитами та у день, вказаними Кредитодавцем.

4.5.            Сторони погодилися, що Кредитодавець має право у разі невиконання Позичальником будь-якого із зобов'язань, визначених цим Договором, вимагати погашення Кредиту, сплати процентів за фактичний час користування Кредитом, комісій та штрафних санкцій, а Позичальник зобов’язаний виконати цю вимогу  за реквізитами та у день, що вказані Кредитодавцем у письмовій вимозі. Після повного погашення заборгованості Позичальника за цим Договором дія Договору припиняється.

Якщо до дня, зазначеного у письмовій вимозі Кредитодавця, Позичальник не погасив заборгованість у повному обсязі, Кредитодавець має право на позасудове звернення стягнення на предмет застави/іпотеки.

4.6.            У разі прострочення Позичальником виконання грошового зобов’язання за цим Договором, він зобов’язується на вимогу Кредитодавця сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та подвійну процентну ставку за цим Договором на суму боргу, за реквізитами та у день, вказаними Кредитодавцем.

При розрахунку суми боргу, належної до сплати, з урахуванням встановленого індексу інфляції, який є меншим за одиницю, індекс інфляції приймається рівним одиниці.

4.7.            При розрахунку санкцій відповідно до п.4.3., 4.6. цього Договору приймаються рік та місяць рівними календарній кількості днів ( або календарної кількості днів в місяці та 360 днів в році для валютних кредитів).

4.8.            Штрафні санкції підлягають сплаті за письмовою вимогою Кредитодавця.

СТАТТЯ 5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1.            Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання зобов'язань з'явилося слідством обставин, що звичайно приймаються в світовій контрактній практиці як обставини непереборної сили або форс-мажорні обставини. Термін виконання зобов'язань за Договором в такому випадку продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Сторона, для якої створилася неможливість своєчасного виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити іншу сторону про їх настання не пізніше 10 (десяти) календарних днів після їх настання. Офіційне свідчення (висновок), видане Торгово-промисловою палатою України, буде вважатися достатньою підставою для застосування умов даного пункту цього Договору.

5.2.            Якщо форс-мажорні обставини будуть діяти протягом більше одного місяця, Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) банківських днів від закінчення місячного строку з початку дії форс-мажорних обставин, погасити Кредит, сплатити проценти за фактичний час користування Кредитом, комісії та штрафи, визначені цим Договором.

СТАТТЯ 6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1.            Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6.2.            У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в господарському суді у відповідності до чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.            Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

7.2.            Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін з обов'язковим посиланням на цей Договір.

Обмін факсокопіями документів здійснюється з обов'язковою подальшою їх заміною на оригінали в 3 (триденний) строк.

Факсимільні копії документів мають рівну юридичну силу з оригіналами.

7.3.            Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

7.4.            Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

7.5.            У разі настання обставин, визначених п.п. 2.10.3., 3.2.4., 4.5., 5.2. цього Договору, термін повернення Кредиту вважається таким, що настав, і, відповідно, Позичальник зобов'язаний повернути Кредит, сплатити проценти за фактичний час користування Кредитом, комісії, штрафні санкції у розмірах та на умовах, що визначені цим Договором.

7.6.            Якщо кінцевий термін повернення заборгованості за Кредитом припадає на встановлений законодавством України вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевим терміном повернення заборгованості за Кредитом є перший за ним робочий день.

7.7.            Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7.8.            Підписанням цього договору Позичальник дає згоду надавати в Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової 11, інформацію щодо Позичальника та його зобов’язань за цим договором в обсязі, що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» ( №2704-ІV від 23.06.2005 р.). У випадку зміни бюро кредитних історій та/або назви та адреси Банк надсилає Позичальнику листа, що є підтвердженням згоди Позичальника з такими змінами.

7.9.            Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються нормами чинного законодавства.

7.10.        Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри втрачають силу.

7.11.        Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

7.12.        Цей Договір укладений у двох оригінальних автентичних примірниках українською мовою, по одному для Кредитодавця та Позичальника. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7.13.        Місцем виконання зобов’язання за цим Договором є: _________________________.

7.14.        Листування  між Сторонами цього Договору здійснюється за адресами, зазначеними в статті 8 цього Договору, або за іншими адресами, письмово погодженими Сторонами.

 

СТАТТЯ 8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1. КРЕДИТОДАВЕЦЬ

Назва:

Місцезнаходження:

Банківські реквізити:

Ідентифікаційний код:

Телефони:

 

________________/_______________/

ПІБ

 

СТОРОНА 2. ПОЗИЧАЛЬНИК

Назва:

Місцезнаходження:

Банківські реквізити:

Ідентифікаційний код:

Телефони:

 

____________/_______________/

ПІБ

Комментарии (2)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
This comment was minimized by the moderator on the site

Posted by Роман Викторович:

в договоре могут быть так называемые "скрытые пункты". Поэтому, договор желательно не только самому прочитать, а еще и юристу показать.


Полностью согласен. Если нет юридического образования и четкого понимания самого предмета такого типа договоров, то вычитка документа самостоятельно может и не принести никаких результатов. Другое дело - это квалифицированный профильный юрист. Можно поступить следующим образом: взять в банке образец договора, ознакомиться с ним самостоятельно, а потом еще и юристу показать, задав ему интересующие вопросы. Так будет правильно.

This comment was minimized by the moderator on the site

Как правило, мало кто читает договор перед тем, как подписать его. И речь идет не только о кредитном договоре. Но это - распространенная ошибка, которая может "вылезти боком" со временем. Банк-то договор составляет с учетом своих интересов, а уже после этого - с учетом действующего законодательства, что позволяет защитить и интересы клиента.

Как видим, интересы клиента, как бы прискорбно это ни звучало, стоят на втором месте для финансово-кредитной организации. А еще в договоре могут быть так называемые "скрытые пункты". Поэтому, договор желательно не только самому прочитать, а еще и юристу показать.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать


Бесплатная банковская консультация!

Задавайте любые финансовые вопросы...

На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!