Типичный шаблон договора срочного банковского вклада или депозита (Украина)

Содержание

Шаблон договора банковского вкладаДоговір банківського вкладу “Строковий”  №


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

(в євро/доллар/гривна з виплатою процентів  по закінченні строку дії Вкладу) 

            м.                                                                                                                                     21 серпня 2009 р.

_____________________, що здійснює внесення вкладу ,надалі - Вкладник, з однієї сторони, та Банк (скорочена назва - Банк), надалі - Банк, в особі ___ відділення №___ Банк" ______________,  що діє на підставі Положення про  Банк" та довіреності №__________ від ______., виданої цим Банком, з другої сторони, (разом надалі – Сторони) уклали  Договір банківського вкладу «Строковий» (надалі – Договір) про наступне:

 

Розділ 1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є розміщення в Банку іменного строкового ощадного банківського вкладу фізичної особи в євро/доллар/гривна з особливими умовами під назвою «Строковий» на строк 12 (дванадцять) місяців, з дня зарахування суми початкового вкладу у розмірі, не меншому від зазначеного у підпункті 1.4.1 Договору,  з виплатою процентів зі спливом строку дії Вкладу, надалі - Вклад. Для обліку Вкладу Банк відкриває на ім’я Вкладника вкладний рахунок № 2630___________, надалі – Рахунок.

1.2. В межах цього Договору:

1.2.1) під словом «Вклад» розуміються грошові кошти, що обліковуються на Рахунку. При цьому грошові кошти, прийняті Банком в післяопераційний час, вихідний, святковий або інший неробочий день, зараховуються на Рахунок в перший за цим днем робочий (банківський) день. Сума Вкладу підтверджується випискою з Рахунка, яка підписана уповноваженою особою Банку та скріплена печаткою Банку, і прибутковим/видатковим документом, згідно з яким грошові кошти зараховані на Рахунок/списані з Рахунка;

1.2.2)  під словами «неповний строк дії Вкладу» розуміється строк:

а) який обраховується від дати зарахування на Рахунок суми початкового вкладу у розмірі, не меншому від зазначеного у підпункті 1.4.1 Договору, до дати дострокового припинення строку дії Вкладу - для першого строку Вкладу;

б) який обраховується від дати пролонгації Вкладу до дати дострокового припинення строку дії Вкладу - для пролонгованого Вкладу.

1.3. Сума початкового вкладу:

1.3.1) при відкриті Вкладу - 300 ( триста ) євро 00 євро центів;

1.3.2) при пролонгації Вкладу - сума, що обліковується на Рахунку на початок першого дня відповідної пролонгації.

1.4. Незнижуваний залишок Вкладу:

1.4.1) на перший строк Вкладу - 200 ( двiстi ) євро 00 євро центів;

1.4.2) на пролонгований Вклад – мінімальна сума Вкладу відповідно до якої встановлено розмір процентної ставки за цим Договором. 

1.5. Виплата процентів, нарахованих на Вклад за ставкою 13,5 (Тринадцять цілих п'ять десятих)  процентів (и) (а) річних, здійснюється згідно з умовами Договору.

1.6. Дата вимоги Вкладником Вкладу –  21 серпня 2010 р.. Вкладник та Банк домовились, що у випадку невитребування Вкладником Вкладу у цей термін та за відсутності заперечень з боку Банку, Договір вважається автоматично пролонгованим з цієї дати, з врахуванням умов пункту 4.5 Договору, без підписання Сторонами додаткових договорів до цього Договору на кожний наступний такий же строк. Дата вимоги Вкладником пролонгованого Вкладу 21 12 (дванадцяти) строку від дати укладення Договору. Якщо Дата вимоги Вкладником Вкладу припадає на  святковий, неробочий або вихідний день, належною датою вимоги є перший за цим днем робочий (банківський) день.

1.7. Третя особа, на користь якої зроблено Вклад, набуває права та обов’язки Вкладника за цим Договором з моменту пред'явлення нею до Банку першої вимоги, що випливає з прав Вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами та здійснення Банком її ідентифікації. Внесення змін у цей Договір в такому випадку не є обов’язковим.

 

Розділ 2. Права та обов’язки Вкладника

2.1. Вкладник має право:

2.1.1. Отримати Вклад  та суму нарахованих процентів згідно з умовами цього Договору. Зняття частини Вкладу веде до припинення дії Договору.

2.1.2. На свою вимогу отримати виписку з Рахунка за запитуваний період та прибутковий/видатковий документ після проведення кожної операції за Рахунком.

2.2. Вкладник зобов’язаний:

2.2.1. Внести до Банку суму початкового вкладу:

2.2.1.1) готівкою через касу Банку в день укладення Договору у сумі, зазначеній у підпункті 1.3.1 Договору;

2.2.1.2) шляхом безготівкового перерахування з власного поточного рахунка «До вкладу», відкритого у Банку, не пізніше п’ятого календарного дня після укладення Договору в розмірі, не меншому від зазначеного у підпункті 1.4.1 Договору.

Вкладник доручає, а Банк бере на себе зобов’язання закрити Рахунок у випадку ненадходження грошових коштів на Рахунок у  зазначених у цьому підпункті строк та розмірі.

2.2.2. Сплатити Банку у день проведення операції комісійну винагороду  за дострокове закриття, та за проведення інших операцій по Рахунку за діючими на день здійснення операції тарифами Банку.

2.2.3. Письмово повідомити Банк про намір дострокового розірвання Договору не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору, зазначивши в повідомленні дату повернення Вкладу, яка повинна бути робочим (банківським) днем.

2.2.4. Про зміну зазначених у Договорі адреси та/або паспортних даних письмово повідомити Банк не пізніше 3 (третього) робочого (банківського) дня після їх зміни та укласти додатковий договір до Договору. В протилежному випадку Вкладник бере на себе ризик неотримання рекомендованого листа, надісланого йому Банком згідно з підпунктом 3.2.4 Договору, та інших ризиків, що можуть виникнути при обслуговуванні Рахунка.

 

Розділ 3. Права та обов’язки Банку

3.1. Банк має право:

3.1.1. На свій розсуд використовувати грошові кошти на Рахунку в межах строку дії Договору.

3.1.2. Належну до виплати суму/частину суми, що менше 5 (п"яти) євро, за Вкладом та/або нарахованими процентами по Вкладу виплатити готівковою гривнею за діючим в Банку на день здійснення операції комерційним курсом купівлі євро за гривні.

3.1.3. На підставі доручення Вкладника, вираженого цим пунктом Договору, утримати шляхом договірного списання з Рахунка Вкладника (або іншого рахунка, відкритого Вкладником в Банку) суму комісії за дострокове закриття, за отримання готівкою суми Вкладу, яка надійшла до Банку шляхом безготівкового перерахування, на умовах та в порядку, закріплених в підпункті 2.2.2 Договору, та в розмірі, передбаченому діючими на день здійснення операції тарифами Банку.

Договірне списання, передбачене цим Договором, є правом, а не зобов’язанням Банку, і незастосування Банком цього права не може створювати для нього негативних наслідків та не позбавляє Вкладника обов’язку виконати свої зобов’язання за цим Договором.

3.2. Банк зобов’язаний:

3.2.1. Оформити Договір, відкрити Рахунок для обліку Вкладу та зараховувати грошові кошти на Вклад згідно з умовами підпунктів 2.1.1 та 2.2.1  Договору.

3.2.2. Першого робочого (банківського) дня за днем закінчення першого та кожного наступного строку дії Вкладу перерахувати нараховані проценти за збереження Вкладу протягом попереднього повного строку дії Вкладу на рахунок 26207150002280, відкритий у Банку  на ім’я Вкладника.                                                                                            

3.2.3. Враховуючи умови  цього Договору, зокрема пункти 4.3 - 4.6, на вимогу Вкладника видати готівкою або перерахувати на рахунок Вкладника, зазначений у пункті 3.3 Договору:

3.2.3.1) Вклад - у Дату вимоги Вкладником Вкладу, зазначену в пункті 1.6 Договору;

3.2.3.2) Вклад з урахуванням вимог підпункту 2.2.3 Договору та перераховану суму процентів по Вкладу згідно з умовами пункту 4.4 Договору – в день, зазначений у письмовій вимозі про дострокове розірвання Договору;

У разі, коли дата виплати припадає на святковий, неробочий або вихідний день, належною датою виплати є перший за цим днем робочий (банківський) день.

3.2.4. Про відмову від автоматичної пролонгації Договору повідомити Вкладника рекомендованим листом на адресу, зазначену у пункті 4.11 Договору, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання чергової Дати вимоги Вкладу Вкладником.

3.2.5. При закритті Вкладу Вкладником надати йому розрахунок нарахованих або перерахованих  процентів за весь період дії Вкладу, виписку з Рахунка, видатковий документ та закрити Рахунок.

3.3. Здійснювати операції за Рахунком, враховуючи наступні умови:

3.3.1. Вкладник доручає, а Банк бере на себе зобов’язання перерахувати на рахунок, зазначений у підпункті 3.2.2 Договору, грошові кошти за Рахунком в строк у випадку направлення Вкладнику Банком відповідно до підпункту 3.2.4 Договору повідомлення про відмову від автоматичної пролонгації Договору. При цьому перерахування здійснити в чергову Дату вимоги Вкладу, а Рахунок закрити. Якщо чергова Дата вимоги Вкладу  припадає на святковий, неробочий або вихідний день, належною датою перерахування є перший за цим днем робочий (банківський) день.

Розділ 4. Порядок нарахування процентів та інші умови 

4.1. Проценти по Вкладу нараховуються у валюті Вкладу за процентною ставкою, зазначеною в Договорі.

4.2. Проценти на банківський Вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу до Банку, по день, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з Рахунка Вкладника з інших підстав. Для розрахунку кількості днів використовується фактична кількість днів у місяці та році.

4.3. Нараховані проценти за збереження Вкладу протягом кожного повного строку дії Вкладу перераховуються першого робочого (банківського) дня за днем закінчення першого та кожного наступного строку дії Вкладу на рахунок, зазначений у підпункті 3.2.2 Договору.

4.4. При достроковому закритті Вкладу за ініціативою Вкладника проценти за Вкладом перераховуються/нараховуються за неповний строк розміщення Вкладу за процентною ставкою у розмірі 2  (два) процент (и) (а) (ів) річних за вкладами в гривні та доларах США і  за процентною ставкою у розмірі 1 (один) процент (и) (а) (ів) річних за вкладами в євро.

                Вкладник погоджується з зазначеними умовами нарахування, перерахування процентів при достроковому розірванні дії Договору з його ініціативи .

4.5. Вкладник і Банк домовилися, що для урахування кон’юнктури на грошово-кредитному ринку України (розміру облікової ставки Національного банку України, розміру процентних ставок на фінансовому ринку України та інших чинників) на пролонгований Вклад встановлюється розмір процентної ставки, який діє у Банку у день відповідної пролонгації за цим видом вкладу у відповідній валюті, за відповідним строком та відповідною сумою початкового вкладу  без підписання Сторонами додаткового договору до цього Договору.

Інформацію про діючі у Банку розміри процентних ставок Вкладник може отримати через Інтернет (сайт Банку) та інформаційні стенди в операційних залах Банку по обслуговуванню  рахунків фізичних осіб.  Також цю інформацію Вкладник може отримати зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Банку та/або операційної зали по обслуговуванню рахунків фізичних осіб будь-якої установи Банку.

4.6. Довірена особа може розпорядитись Рахунком за умови надання до Банку нотаріально посвідченої довіреності на розпорядження Рахунком або за наявності засвідченої уповноваженим працівником Банку довіреності на розпорядження Рахунком, складеної в Банку в присутності Вкладника та довіреної особи. Довірена особа має право розпорядитись Рахунком при пред’явленні власного паспорта чи документа, що його замінює, довідки податкового органу про присвоєння їй ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податку, а також примірника оригіналу Договору Вкладника.

Незалежно від надання довіреності на ім’я іншої особи, сам Вкладник розпоряджається Рахунком при пред’явленні документа, що засвідчує його особу, та примірника оригіналу Договору Вкладника.

Під час здійснення операцій за Рахунком як зразок підпису використовується зразок підпису особи, зазначений у Договорі або у картці із зразками підписів.

4.8. Суперечки щодо виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Договір набирає чинності з дня його підписання  Сторонами і діє  до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору. Останнім днем дії Договору є календарна дата, коли залишок коштів на Рахунку дорівнює нулю.

4.10. Цей Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

4.11. Усе листування щодо ведення Рахунка Банк може надсилати Вкладнику на адреси: ______,  та/чи електронна (e-mail). Контактні телефони ________________.

4.12. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.13. В іншому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством та внутрішніми положеннями Банку.

Розділ 5. Адреси і реквізити Сторін 

Вкладник

Банк

ПІБ:  _____________

Назва Банку

___________

Адреса: ______________

Місцезнаходження Банку

___________

Паспорт: __________

Дата видачі: __________

Банківські реквізити

___________

Ким виданий: _____________

Код ЄДРПОУ

___________

Дата народження: _____________

Назва відділення/філії Банку

___________

Ідентифікаційний номер: _____________

Адреса відділення/філії Банку

___________

Телефон: ___________

Код ЄДРПОУ філії

___________

телефон для довідок: ___________ (дзвінки в межах України безплатні), ___________

телефон операціоніста: ___________ 

Розділ 6. Підписи Сторін 

Вкладник (від імені Вкладника)                                                Від імені Банку

                       ______________                                                     _____________ Провідний експерт (з продажу, роздрібний бізнес)

                          (підпис)                                                             (підпис)                                  ВАТ «ВіЕйБі Банк» Г.М.Шарченко                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  М. П.

Оригінальний примірник Договору отримав (ла) _____________________________ Вкладник (від імені Вкладника) 

Комментарии (2)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
This comment was minimized by the moderator on the site

Здравствуйте, Роман. Posted by Роман Викторович:

Хорошо, что вы выкладываете такого типа образцы документов на своем сайте. Если бы с этими образцами каждый ознакамливался до того момента, как заключать договор (непосредственно подписывать его), то неприятных "сюрпризов" для таких людей было бы гораздо меньше.


Да уж. Если бы наши люди читали бумаги до того, как их подписать, то им не пришлось бы сталкиваться с теми неприятностями, которые часто их подстерегают. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы научить народ этому элементарному навыку. Лично я никогда не подпишу, пока не прочитаю и не пойму.

This comment was minimized by the moderator on the site

Хорошо, что вы выкладываете такого типа образцы документов на своем сайте. Мало какие ресурсы занимаются этим. Ваша деятельность помогает сотням людей лучше подготовиться к заключению договора, стать осведомленьнее юридически. Если бы с этими образцами каждый ознакамливался до того момента, как заключать договор (непосредственно подписывать его), то неприятных "сюрпризов" для таких людей было бы гораздо меньше.

Типичный шаблон договора срочного банковского вклада или депозита (Украина) можно сохранить на свой компьютер. Места много на диске он не займет, но всегда будет под рукой. Или же можно добавить этот сайт в закладки.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать


Бесплатная банковская консультация!

Задавайте любые финансовые вопросы...

На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!