ДОГОВІР №_____________

оренди індивідуального банківського сейфу (банковской ячейки)

місто  Київ                                                                                                                                                      

Публічне акціонерне товариство «Банк», надалі за текстом – «Банк», в особі ____________  ____________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, та ____________ паспорт серії __ № ____, виданий _________________________________, ідентифікаційний номер ДРФО ______, надалі за текстом – «Клієнт», з іншої сторони,

що надалі за текстом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір оренди індивідуального банківського сейфу                 (надалі за текстом – «Договір») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

 

 

1.1. Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Публічному акціонерному товаристві «Банк», що затверджені Рішенням Ради Директорів Банку, надалі за текстом – «Правила», які оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах Банку в приміщеннях Банку та на офіційному сайті Банку за адресою: ________.

Клієнт підтверджує своє розуміння і погодження з тим, що умови Правил підлягають застосуванню до взаємовідносин між Клієнтом та Банком з приводу отримання та користування банківськими послугами, в тому числі з приводу оренди Клієнтом індивідуального банківського сейфу.

      1.2. Банк передає Клієнту в оренду за плату індивідуальний банківський сейф №__, що знаходиться в приміщенні Банку за адресою: ___ (надалі за текстом – «Сейф»), на строк з __р. по _____р. включно (далі – Строк оренди Сейфу) для зберігання документів, цінних паперів, грошових коштів та інших цінностей (надалі за текстом – «Цінності»).       

1.3. У випадку, якщо днем закінчення строку дії цього Договору є святковий, неробочий або вихідний день, виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором переноситься на наступний за ним робочий день.

  1.4. Клієнт здійснює попередню оплату послуг Банку за весь Строк оренди Сейфу (комісійна винагорода) у день підписання Сторонами цього Договору шляхом внесення готівки у касу відділення Банку, в якому розташовано Сейф, в сумі  ___ гривень __ копійок (____), в тому числі ПДВ __ гривень __ копійок (____), з розрахунку - __ гривень ___ копійок (__), в тому числі ПДВ  __ гривень __ копійок за 1 (Один) день Строку оренди Сейфу.

       1.5. Клієнт вносить заставну вартість замка та ключів в день підписання Сторонами цього Договору шляхом внесення готівки у касу відділення Банку, в якому розташовано Сейф, на рахунок Банку № ____ у сумі ___ гривень __ копійок (___). Проценти на суму заставної вартості не нараховуються та не сплачуються.

1.6. У разі, якщо в день укладання Сторонами цього Договору, Клієнт не здійснить оплату коштів, що зазначені в п.п.1.4.-1.5. цього Договору, цей Договір вважається таким, що не був укладений.

1.7. У разі дострокового розірвання цього Договору з вини або за ініціативою Клієнта сплачена сума комісійної винагороди Банку Клієнту не повертається.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

 

2.1. Цей  Договір  укладено в двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по  одному  для  кожної зі  Сторін, набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печаткою Банку, та внесення Клієнтом  плати за послуги, передбаченої в п. 1.4., 1.5. цього Договору , та діє до та діє до закінчення Строку оренди Сейфу.

2.2. Із підписанням цього Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Правилами та діючими тарифами Банку з оренди  та обслуговування індивідуальних банківських сейфів,  та погоджується вважати їх  обов’язковими для застосування до взаємовідносин, які виникли на підставі цього Договору.

2.3. Підпис Клієнта на цьому примірнику Договору є письмовим підтвердженням того, що Клієнт в день укладання цього Договору отримав свій примірник Договору.

2.4.  Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним,  зокрема, але не виключно - порядок проведення операційного обслуговування Клієнта, порядок відчинення Сейфу без присутності Клієнта, права та обов’язки Сторін,  відповідальність Сторін,   умови розірвання Договору тощо, регулюються відповідно до Правил, Тарифів та чинного законодавства України.

2.5. Клієнт підтверджує, що Банк до укладення цього Договору з Клієнтом додатково надав Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  

                                                                                                                                            

БАНК                                                                                                              

КЛІЄНТ

 

АТ «Банк»

01133, Україна,  м. Київ, ___________

П.І.Б.___________________                                                                                

Адреса  ____________________

 

Дата народження _____________

Код банку _________, код ЄДРПОУ ___________

 

Паспорт   ____________

Адреса відділення:

_________________________________

 

Телефон контакт-центру: _______________________

 

Від імені Банку:

_____________________ /_______________/   М.П.

Виданий ____________

Дата видачі ____________

Ідентифікаційний номер __________________

Телефон _________________________________________

 

 

Від імені Клієнта:  _________________/_____________________/_________________

 

 

 

 


Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

 

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30